BIP-Watch

Wyświetl w innym języku:angielski


BIP-Watch: Edycja 1 – gminy województwa pomorskiego 2012-2013

Raport z projektu

Pobierz


BIP-Watch

Opis problematyki udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem BIP:

Prawo dostępu do informacji o sprawach publicznych będące jednym z podstawowych praw obywatelskich to główny instrument służący transparentności wykonywania władzy publicznej. Jego źródło stanowi art. 61 Konstytucji RP, rozwinięty następnie przez ustawę o dostępie do informacji publicznej z 2001 roku. Akt ten statuuje szereg instrumentów prawnych, nakładających na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji o sprawach związanych z wykonywaniem przez nie zadań publicznych.

Podstawowy tryb, w jakim udostępniana jest informacja publiczna, polega na jej zamieszczaniu w publikatorze teleinformatycznym, funkcjonującym w sieci Internet, zwanym Biuletynem Informacji Publicznej. Każdy podmiot zobligowany do udostępniania informacji publicznej ma obowiązek prowadzenia własnej strony podmiotowej BIP. Podstawową zaletą Biuletynu jest możliwość dotarcia do informacji publicznej w sposób odformalizowany, bez konieczności podjęcia dodatkowego kontaktu z organem dysponującym określoną informacją. Stąd też Biuletyn w literaturze przedmiotu określany jest jako bezwnioskowy tryb dostępu do informacji publicznej. BIP jest ponadto narzędziem umożliwiającym dostęp do pożądanych informacji w sposób nieograniczony podmiotowo, czasowo i terytorialnie. Co więcej, charakterystyka techniczna Biuletynu pozwala władzom publicznym zobowiązanym do jego prowadzenia na bieżące i nie wymagające specjalnych umiejętności uzupełnianie treści poszczególnych stron znajdujących się w strukturze BIP. Wszystko to sprawia, że informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej z założenia są łatwo dostępne i aktualne.

Funkcjonowanie stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej oparte jest o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Jednocześnie jednak treści zawarte w Biuletynie uzależnione są od kategorii podmiotu, który go prowadzi i wynika zwłaszcza z jego struktury organizacyjnej oraz wykonywanych zadań publicznych. Zagadnienia te uregulowane są z kolei przez liczne przepisy ustrojowe oraz materialne zawarte w odrębnych aktach normatywnych.

Mając na uwadze fakt prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej w głównej mierze w oparciu o powszechnie obowiązujące normy prawne, uzasadnione jest podjęcie próby analizy praktyki ich stosowania. Badanie funkcjonowania Biuletynów Informacji Publicznej z wykorzystaniem metody prawnoempirycznej może bowiem posłużyć do pogłębienia wiedzy na temat prawa dostępu do informacji publicznej, a poprzez wnioski wypływające z monitoringu również do pełniejszej realizacji obowiązujących norm lub wyrażenia postulatów de lege ferenda, które mogą przyczynić się do zmiany norm uznanych za niewłaściwie wypełniające podstawowe cele ustawy o dostępie do informacji publicznej. Popularyzacja wyników takich badań powinna również korzystnie wpływać na świadomość obywateli dotyczącą możliwości korzystania z instrumentów prawnych gwarantujących jawność życia publicznego, a w konsekwencji również na wzrost poziomu partycypacji społecznej.


Opis projektu BIP-Watch:

W związku z powyższym Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych (Instytut Metropolitalny) postanowił we współpracy z Katedrą Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadzić analizę funkcjonowania stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonych przez samorządy 123 gmin województwa pomorskiego. Badanie zrealizowano w okresie od maja 2012 roku do września 2012 r. w ramach pierwszej edycji projektu strażniczo-naukowego pt. „BIP-Watch: Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej”. Niniejszy raport opisuje i podsumowuje wyniki tych prac.

Należy podkreślić, że projekt wpisuje się serię podobnych działań podejmowanych w ostatnich latach na terenie różnych polskich województw. Ich autorami były tzw. organizacje strażnicze (ang. watchdog), których celem działania jest społeczna kontrola sprawowania władzy publicznej. Jednostki te, popularne w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej przeprowadzają analizę działalności podmiotów publicznych w celu sprawdzenia jej zgodności z różnymi kryteriami (np. prawem lub zasadami gospodarności), a następnie podają do publicznej wiadomości efekty swoich badań, przedstawiając jednocześnie rekomendacje dotyczące poprawy istniejącego stanu rzeczy lub wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości. Organizacje działające w obszarze prawa dostępu do informacji publicznej przyczyniają się zatem w sposób pośredni (poprzez poprawę funkcjonowania podmiotów administrujących) i bezpośredni (poprzez popularyzację problemu) do wzrostu przejrzystości życia publicznego.

Zespół badawczy prowadzący monitoring stron podmiotowych BIP w ramach projektu BIP-Watch złożony był z trzynastu wolontariuszy Ośrodka Analiz Polityczno-Prawnych (Instytutu Metropolitalnego) – studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, działających pod merytorycznym kierownictwem mgr. Karola Ważnego z Katedry Prawa Administracyjnego WPiA UG.

W oparciu o przepisy kilkunastu ustaw i rozporządzeń zespół opracował autorską metodykę badawczą, której kluczowym elementem był formularz pytań wykorzystany w celu analizy treści oraz sposobu prowadzenia stron podmiotowych BIP. Punktem odniesienia podczas kontroli stosowania norm prawa dostępu do informacji publicznej było więc przede wszystkim kryterium legalności. Badano bowiem zagadnienia zgodności z prawem w zakresie sposobu utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej oraz zakres przedmiotowy publikowanych w nim treści.

Analiza zamieszczonych w BIP informacji odnosiła się do zbioru kilkudziesięciu zagadnień uznanych przez zespół badawczy za najbardziej ważkie z punktu widzenia tzw. przeciętnego obywatela. Wprawdzie w świetle art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnieniu na stronie BIP podlega teoretycznie niemal każda informacja o sprawach publicznych, jednakże trudno oczekiwać by dysponent informacji zamieszczał je w systemie teleinformatycznym w pełnym zakresie. Zwłaszcza w kontekście równolegle funkcjonującego wnioskowego trybu dostępu do informacji publicznej, który należy stosować w razie nieudostępnienia określonej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zasadniczą intencją projektu BIP-Watch nie była natomiast merytoryczna opinia na temat treści bądź sposobu prowadzenia stron podmiotowych BIP należących do gmin województwa pomorskiego. Charakter ocenny ma wyłącznie przyznanie w niektórych przypadkach dodatkowych punktów za utylitarną formę prezentacji określonych treści, jak również bank dobrych i złych praktyk stworzony w wyniku analizy porównawczej poszczególnych Biuletynów. Jego celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi podmiotów udostępniających informacje publiczne w BIP na pewne notorycznie powtarzające się, negatywne zjawiska, głównie w zakresie braków istotnych informacji. Z drugiej strony ma on stanowić formę promocji pozytywnych wzorców występujących w niektórych gminach oraz rekomendacji na rzecz projawnościowej polityki i zwiększenia dostępności i funkcjonalności Biuletynów Informacji Publicznej.

W raporcie poruszono także istotny problem praktyczny, jakim jest równoległe funkcjonowanie dwóch sposobów udostępniania informacji publicznej w sieci internetowej. Oprócz obowiązkowo prowadzonych stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej wszystkie badane gminy utworzyły bowiem własną stronę internetową, która zwykle stanowiła odrębny system teleinformatyczny. W takich wypadkach najczęstszym rozwiązaniem było ograniczenie bieżącej aktualizacji wyłącznie do jednej strony internetowej. Zazwyczaj oznaczało to istotne braki treściowe na stronie podmiotowej BIP. Problem ten został szczegółowo ujęty na przykładzie miasta Gdańska, w przypadku którego skala informacji publicznych zamieszczonych na własnej stronie internetowej była zbliżona do najlepszych Biuletynów Informacji Publicznej wśród gmin województwa pomorskiego, natomiast strona Biuletynu zawierała niewiele, nierzadko mocno zdezaktualizowanych, informacji.

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres