Książki

Wyświetl w innym języku:angielski


Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszący. Komentarz

redakcja: Katarzyna Szlachetko, Ewa Skorczyńska, Jakub H. Szlachetko

Gdańsk 2021

Kliknij aby pobrać TUTAJ

W niniejszym komentarzu przedstawiono wyniki dokonanej wykładni przepisów tej ustawy, podpartej analizą systemową prawa, orzecznictwa sądowego i administracyjnego, a także literaturą przedmiotu. Zwracając uwagę na niedoskonałości komentowanej ustawy w jej szczegółowych rozwiązaniach, a także zgłaszając zastrzeżenia co do jej ogólnych założeń, sformułowano w przedmiotowej publikacji szereg postulatów de lege lata de lege ferenda, które mogą być uży- teczne zarówno dla podmiotów stanowiących i stosujących prawo, jak i sądów administracyjnych. Z przedstawionych analiz wyłania się m.in. potrzeba szczególnej ochrony podmiotów administrowanych, na których sytuację prawną omawiana regulacja oddziałuje, a także potrzeba dokonywania takiej wykładni przepisów prawa, która nie prowadziłaby do dezintegracji procesu gospodarowania przestrzenią.


Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawników i urbanistów

redakcja: Jakub H. Szlachetko

Gdańsk 2019

Kliknij aby pobrać TUTAJ

Specustawie mieszkaniowej można stawiać najróżniejsze zarzuty. Nie jest to jednak głównym celem niniejszej książki. Autorzy wyszli bowiem z założenia, że na krytykę jest już za późno – że teraz wyzwaniem i rolą nauki prawa administracyjnego oraz środowisk eksperckich (zwłaszcza urbanistów i architektów) jest zidentyfikowanie największych problemów praktycznych związanych z wykładnią, stosowaniem i przestrzeganiem trefnej regulacji prawnej, a tych – dodajmy – jest całkiem sporo. Stąd też w poszczególnych artykułach pojawiają się kolejne problematyczne kwestie, które dla ograniczania negatywnego wpływu przedmiotowej ustawy i prawidłowego stosowania prawa będą rozwikływane, rozstrzygane i wyjaśniane.


Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej

Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko

Gdańsk 2019

Kliknij aby pobrać TUTAJ

Celem niniejszej książki jest rekonstrukcja i analiza aspektów prawnych zjawiska partycypacji społecznej w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej. Osiągnięcie tego celu wymagało przede wszystkim dokonania wykładni przepisów ustawy o rewitalizacji, a także innych aktów rangi ustawowej (w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), a ponadto uchwał rad gmin, pełniących funkcję wykonawczą wobec ustawy i regulujących formy partycypacji społecznej na danym terenie. Owe uchwały ukazują m.in. to jak administracja publiczna spostrzega swoją rolę w kreowaniu lokalnego dyskursu i angażowaniu społeczności lokalnych w podejmowaniu rozstrzygnięć. W końcu analiza objęła również orzecznictwo sądów administracyjnych, jakże istotne w dziele rekonstrukcji obowiązującego prawa.


Ustawa o rewitalizacji. Komentarz TOM II

redakcja Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Szlachetko

Gdańsk 2018

Kliknij aby pobrać TUTAJ

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w świetle przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji stanowi fakultatywne zadanie własne gminy. Oznacza to, że nie wszystkie gminy muszą czynić użytek z instrumentów prawnych i finansowych unormowanych we wskazanym akcie. Jednakże problemy związane z obszarami zdegradowanymi, stanowiące bariery rozwojowe dla gmin, skłaniają wspólnoty samorządowe do korzystania z dobrodziejstwa ustawy o rewitalizacji. I tym gminom, lokalnym społecznościom, organizacjom społecznym, ruchom miejskim, liderom i aktywistom dedykujemy niniejszą książkę. Wyrażamy nadzieję, że okaże się ona przydatnym źródłem wiedzy dotyczącym problematyki rewitalizacji.


Ustawa o rewitalizacji. Komentarz TOM I

redakcja: Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Borówka

Gdańsk 2017

Kliknij aby pobrać TUTAJ

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w świetle przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji stanowi fakultatywne zadanie własne gminy. Oznacza to, że nie wszystkie gminy muszą czynić użytek z instrumentów prawnych i finansowych unormowanych we wskazanym akcie. Jednakże problemy związane z obszarami zdegradowanymi, stanowiące bariery rozwojowe dla gmin, skłaniają wspólnoty samorządowe do korzystania z dobrodziejstwa ustawy o rewitalizacji. I tym gminom, lokalnym społecznościom, organizacjom społecznym, ruchom miejskim, liderom i aktywistom dedykujemy niniejszą książkę. Wyrażamy nadzieję, że okaże się ona przydatnym źródłem wiedzy dotyczącym problematyki rewitalizacji.


 

IM_okładka_frontInstytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych

redakcja:  Jakub Szlachetko, Rafał Gajewski

Gdańsk 2016

Kliknij aby pobrać WERSJA PODSTAWOWA /WERSJA ROZSZERZONA

Autorzy niniejszej książki, podejmując rozważania w zakresie instytucjonalnych form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych, odnoszą się w szczególności do dwóch grup przenikających się problemów: wyznaczania granic obszarów metropolitalnych na użytek realizacji zadań administracji publicznej oraz prawnej regulacji form organizacyjnych umożliwiających współpracę wielu podmiotów administracji publicznej w procesie realizacji powierzonych im zadań. Książka opiera się więc na dwóch filarach: urbanistyczno-geograficznym oraz prawniczo-administracyjnym.


Zagadnienie Think Tanków w ujęciu interdyscyplinarnymZagadnienie Think Tanków w ujęciu interdyscyplinarnym

redakcja: dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG, mgr Jakub H. Szlachetko

Gdańsk 2012

Kliknij aby pobrać TUTAJ

Realizacja zadań publicznych przez organy władzy, a w szczególności przez organy administracji publicznej – w coraz większym stopniu – wymaga wiedzy i umiejętności eksperckich. Są one niezbędne w różnych fazach realizacji tych zadań, zarówno w planowaniu, wykonywaniu i kontrolowaniu. Udział pojedynczego eksperta stał się jednak niewystarczający. Stąd też środowiska naukowe i organizacje pozarządowe, chcąc wspomagać organy władzy w realizacji zadań publicznych, tworzą tzw. think tanki.

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres