Artykuł | Polskie projekty ustaw metropolitalnych


Artykuł-01Szanowni Państwo,

W piątek 24 marca 2017 r. punktualnie o godzinie 12:30 ruszyła strona do konsultacji społecznych ws. Metropolii Warszawskiej. Jest to pokłosie kolejnej już tury konsultacji. W związku z powyższym chcemy zachęcić Państwa do lektury artykułu mgra Piotra Maciaszka, koordynatora Zespołu ds. Badań Metropolitalnych Instytutu Metropolitalnego. W artykule pt. Polskie Projekty Ustaw Metropolitalnych, autor zestawia ze sobą poszczególne projekty ustaw traktujących o tworzeniu związków metropolitalnych, dokonując przy tym analizy kluczowych kwestii danej ustawy. Zachęcamy również Państwa do dyskusji na naszym Facebooku.

POLSKIE PROJEKTY USTAW METROPOLITALNYCH

 

Obecnie problematyka metropolii jest uregulowana w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1890). Jednocześnie ustawa ta nie znalazła do dnia dzisiejszego praktycznego zastosowania, natomiast powstają nowe projekty ustaw tworzące konkretne obszary metropolitalne. Oba mechanizmy nie są nowe, ale były obecne przez cały okres dyskusji wokół prawnego unormowania kwestii metropolii, która trwa w Polsce blisko dwie  dekady. Poniżej chciałbym pokrótce przedstawić historię propozycji ustawowego uregulowania kwestii związków metropolitalnych.

Dyskusja wokół prawnej problematyki metropolitalnej zaczęła się od Warszawy. W związku z pracami nad kompleksowym uregulowaniem statusu prawnego Miasta Stołecznego Warszawy, już w 2000 r. powstał projekt ustawy o Warszawskim Okręgu Stołecznym. W 2001 r. natomiast stworzono projekty nowelizacji ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy z 1994 r., który zakładał utworzenie Warszawskiego Zespołu Miejskiego. Wobec uchwalenia ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1438) żaden z tych projektów nie został przyjęty.

Potrzebę utworzenia jakiejś formy związku metropolitalnego widziano również na Śląsku, gdzie z początkiem XXI w. powstały 2 projekty ustaw. Pierwszy z nich, przygotowany przez zespół prof. Czesława Martysza, wzorował się na związkach komunalnych z art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Projekt ten przewidywał przykładowy katalog zadań metropolii oraz wskazywał, że w metropolii organem stanowiącym (zgromadzenie metropolii) powinien być organ złożony z osób wybieranych w wyborach bezpośrednich oraz piastunów organów wykonawczych gmin należących do metropolii. Podobne założenia miał też projekt ustawy o Regionalnym Związku Komunalnym „Silesia” autorstwa zespołu prof. Ernesta Knosali, który jednak zwracał szczególną uwagę na potrzebę tworzenia strategii rozwoju metropolii pod którą powinny podlegać gminne plany zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w „Silesii” przewodniczącym organu wykonawczego miałby być dyrektor wybierany w drodze konkursu. Projekty te nie były jednak przedmiotem prac parlamentarnych.

W 2005 r. prof. Hubert Izdebski przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw dotyczących samorządu terytorialnego. W oparciu o ten projekt w każdym województwie miał powstać powiat metropolitalny, posiadający swoje organy, który obok zwyczajnych zadań powiatu odpowiadałby szczególnie za zarząd drogami publicznymi, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, transportem zbiorowym i szkolnictwem w zakresie szkół ponadgimnazjalnych. Projekt ten również nie był przedmiotem prac parlamentarnych.

W latach 2007-2008 powstały 2 projekty na Dolnym Śląsku i Górnym Śląsku: ustawy o związkach aglomeracyjnych i ustawy o metropoliach. Ten drugi projekt tworzył 7 obszarów metropolitalnych: wokół Katowic, Łodzi, Gdańska, Poznania, Warszawy i Wrocławia. W projekcie tym był dokładnie wymieniony katalog zadań metropolii, który wiązał się z zagospodarowaniem przestrzennym, publicznym transportem zbiorowym, ochroną środowiska i zarządzaniem energetyką. Projekt ten przewidywał również dokładną procedurę wybierania zgromadzenia metropolii, w której mieli zasiadać przedstawiciele gmin wybrani przez radę gminy spośród 3 kandydatów zaproponowanych przez wójta. Także powyższe projekty nie były przedmiotem prac legislacyjnych.

Przedmiotem prac legislacyjnych nie były również projekty ustawy o rozwoju miast i obszarach metropolitalnych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz ustawy o rozwoju miast, centrach rozwoju regionalnego i obszarach metropolitalnych autorstwa ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zwłaszcza ten ostatni projekt w zakresie ustroju metropolii i katalogu zadań nie różnił się wiele od pozostałych, ale w tworzone przez niego obszary metropolitalne, obok gmin, wchodziły także powiaty i miasta na prawach powiatu.

W 2009 r. Konwent Marszałków Województw opracował projektu ustawy o polityce miejskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a Rada Ministrów projekt ustawy o polityce miejskiej i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekty te nie były przedmiotem szerszej debaty na forum organów centralnych Państwa.

W 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten był rozpatrywany w Sejmie VII kadencji pod numerem 1699. Przewidywał on nowe narzędzia partycypacyjne na różnych szczeblach samorządu terytorialnego, w tym stowarzyszenia i komitety aktywności lokalnej, zespoły współpracy terytorialnej, które jako zespół gmin stanowiących ciągły przestrzenny układ osadniczy, są podobne do obszarów metropolitalnych, oraz konwenty delegatów samorządu lokalnego w województwie. Po I czytaniu w Sejmie faktycznie zaniechano prac nad tym projektem.

W tym samym okresie przedstawiono również projekt ustawy o powiecie metropolitalnym. Pierwotnie projekt ten przewidywał stworzenie specjalnych powiatów metropolitalnych o poszerzonych kompetencjach w stosunku do innych powiatów. Projekt ten został przyjęty pod ostateczną nazwą ustawa o związkach metropolitalnych, które stanowią jednak stowarzyszenia gmin, a nie osobny podmiot.

W obecnym Sejmie VIII kadencji zostały złożone 3 kolejne projekty ustaw w tym zakresie: ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym (druk sejmowy nr 1196), ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (druk nr 1211) oraz ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druk sejmowy nr 1259). Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim została przekazana Prezydentowi do podpisu, w zakresie projektu ustawy o ustroju miasta Stołecznego Warszawy zaczęły się konsultacje społeczne, a projekt ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym został odrzucony w I czytaniu.

Piotr Maciaszek

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres