Poradnik Autora

Wyświetl w innym języku:angielski


Poniżej znajduje się kilka podstawowych wskazówek, którymi powinny kierować się wszystkie osoby zainteresowane publikacją swych artykułów na łamach wydawanych przez Instytut Metropolitalny periodyków i innych publikacji. Wierzymy, że zastosowanie się do nich nie okaże się zbyt uciążliwe, a polepszy jedynie współpracę z poszczególnymi Redakcjami.

1) Tekst powinien zostać sformatowany w następujący sposób: czcionka 12 pkt (Times New Roman); interlinia 1,5; wcięcie akapitowe 1,25 cm; sposób wyrównania tekstu – wyjustowanie (wyrównanie do lewego i prawego marginesu). Z kolei przypisy powinny mieć następujące parametry: czcionka 10 pkt (Times New Roman); interlinia 1,0; brak wcięcia akapitowego, wyjustowanie (wyrównanie do lewego i prawego marginesu). Strony powinny zostać ponumerowane.

2) Sposób tworzenia przypisów:
a) przypisy powinny być umieszczanie u dołu strony;
b) przypisy należy tworzyć według następujących wzorów:
– przypis dotyczący źródła – książki:
M. Bogusz, Wadliwość aktu prawa miejscowego (studium z zakresu nauki prawa administracyjnego), Gdańsk 2008, s. 199.
– przypis dotyczący źródła – artykułu w czasopiśmie:
T. Bąkowski, W sprawie „milczącej zgody organu”, „Państwo i Prawo” 2010, z. 3, s. 108.
– przypis dotyczący źródła – artykułu w pracy zbiorowej:
J. Łukasiewicz, Z zagadnień racjonalizacji tworzenia prawa administracyjnego (wybrane uwagi), [w:] E. Bojanowski (red.), Legislacja administracyjna, Gdańsk 1993, s. 134).
– przypis dotyczący źródła – książki, której autorami jest kilka osób, a poszczególne poglądy w niej zawarte można przyporządkować poszczególnym autorom:
W. Chróścielewski [w:] W. Chróścielewski, J. P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2011, s. 71.
c) powoływanie w artykule po raz drugi (i następne) tej samej pracy powinno nastąpić w postaci skróconej, np.:
M. Bogusz, Wadliwość aktu prawa miejscowego…, s. 200.
J. Łukasiewicz, Z zagadnień racjonalizacji…, 135.
d) w przypadku powoływania się w kolejnym przypisie na źródło przytoczone w przypisie bezpośrednio poprzedzającym, należy posłużyć się skrótem Ibidem, z jednoczesnym podaniem numeru strony;
e) powołując się na stronę internetową należy podać jej adres, jak również datę, w której cytowana treść była na stronie dostępna.

3) Powoływanie w artykule aktów prawnych powinno następować z zachowaniem poniższych zasad :
a) nazwę i datę uchwalenia (wydania) aktu normatywnego należy powoływać w tekście głównym np. ustawa z dnia stycznia 1998 r. o ratyfikacji konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, natomiast miejsce publikacji aktu należy wskazać w przypisie, np. Dz. U. z 1998 r. Nr 12, poz. 42.;
b) rok wydania Dz. U. podawać należy jedynie wówczas, gdy jest inny, niż rok wydania aktu prawnego; pamiętać należy, że od dnia 1 styczna 2012 r. Dz. U. publikowany jest tylko w wersji elektronicznej bez podziału na numery;
c) przy powoływaniu tekstu jednolitego, fakt ten należy zaznaczyć zwrotem: tekst jedn. lub t.j.

4) Przy powoływaniu orzeczeń sądowych w tekście głównym należy powoływać rodzaj i datę orzeczenia oraz jego sygnaturę, np. wyrok NSA z dnia 24 lutego 1989 r., I SA 1104/88, natomiast w przypisie miejsce publikacji np. ONSA 1990, nr 1, poz. 5.

5) Na końcu artykułu zamieścić należy:
a) spis polecanej literatury przedmiotu według poniższych wzorów:
Miłosz M., Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.
Bąkowski T., Zagadnienie „edukacji domowej” w prawie oświatowym a zasada pomocniczości, [w:] E. Ura (red.), Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar, Rzeszów 2004,
– streszczenia artykułu (15 zdań – dwa akapity) w języku angielskim;
– krótki biogram (ze wskazaniem instytucji macierzystej, zainteresowań naukowych oraz kilku najważniejszych publikacji), a także dane osobowe (telefon kontaktowy, adres e-mail).

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres