Seminaria eksperckie

Samorząd metropolitalny a przemysł kosmiczny. Potencjalne obszary współpracy.
1 czerwca 2021 roku
miejsce: Platforma ZOOM (online)
partnerzy: Konsorcjum Naukowe Ad Astra, Polska Federacja Przemysłu Kosmicznego

 Instytut Metropolitalny i Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego zdecydowały się podjąć współpracę i wspólnymi siłami zorganizować seminarium eksperckie pt.: „Samorząd metropolitalny a przemysł kosmiczny. Potencjalne obszary współpracy”. Jej celem jest poszukiwanie i kreowanie współpracy międzysektorowej – administracji i biznesu.


Wykorzystać potencjal ustawy. Związki komunalne zamiast metropolitalnych.
data: 25 maja 2021 roku
miejsce: Platforma ZOOM (online)
partnerzy: Unia Metropolii Polskich, Centrum im. Ignacego Duszyńskiego, Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

Prawodawca nie jest łaskawy dla polskich metropolii. Jedynie konurbacja Śląska (na podstawie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim) została wyposażona w „szytą na miarę” formę organizacyjno-prawną – związek metropolitalny. Pozostałe metropolie podjęły prace legislacyjne i lobbingowe w celu przeforsowania regulacji inspirowanych ustawą śląską, jednak jak dotychczas bezskutecznie. Ustawa pomorska, wrocławska, poznańska czy łódzka nie mają raczej wielkich szans na efektywny finał. Nie oznacza to jednak, że polskie metropolie nie mają, nawet na gruncie obowiązującego prawa, żadnej przyszłości. Jest wręcz przeciwnie, mogą one bowiem wzmacniać integrację odstępując od dających małe możliwości działania stowarzyszeń samorządowych na rzecz związków komunalnych. Szczególnie interesującym rozwiązaniem są związki gminno-powiatowe, których funkcjonalność i konstrukcja może być bardzo zbliżona to istniejącego związku metropolitalnego.


Wyzwania dla Krajowej Polityki Miejskiej.
data: 11 maja 2021 roku
miejsce: Platforma ZOOM (online)
partnerzy: Unia Metropolii Polskich, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Centrum im. Ignacego Duszyńskiego, Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

Departament Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi prace nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej – kluczowego dla rozwoju metropolii, miast i miasteczek dokumentu programowego, który – w założeniu – będzie determinował działania prawodawcy i administracji rządowej. Ten obowiązkowy z pozycji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju akt jest więc nie tylko potrzebny, ale i ważny. Pracami analitycznymi i koncepcyjnymi na co dzień zajmują się pracownicy IRMiR, a także zaproszeni do współpracy ekspercki, w tym z Instytutu Metropolitalnego. Waga Krajowej Polityki Miejskiej jest jednak na tyle duża, że oba Instytutu postanowiły „otworzyć” proces i wsłuchać się w głos naukowców, ekspertów, aktywistów i urzędników nie uczestniczących w pracach Zespołu. Każdy, po uprzednim zgłoszeniu mejlowym, będzie mógł wygłosić na seminarium swoje postulaty.


Funkcja regulacyjna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prawne granice ingerencji organów gminy w prawo własności nieruchomości.
data: 8 czerwca 2018 roku
miejsce: Urząd Miejski w Sopocie
partnerzy: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej.

Celem seminarium jest ustalenie „szerokości” i „głębokości” prawnie dopuszczalnej ingerencji planistycznej organów gminy. Wiele gmin nie wykorzystuje potencjału tkwiącego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pozostawiając poza regulacją istotne kwestie, mające znaczenie z pozycji realizacji zasady ładu przestrzennego – i o nich właśnie będziemy rozmawiać. Seminarium składało się z dwóch części (prawniczej i urbanistycznej).

Prezentacje:

Kolej metropolitalna a planowanie przestrzeni i mobilności w metropoliach.
data: 18-19 maja 2017 roku
miejsce: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3
partnerzy: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Wśród uczestników dwudniowego seminarium znaleźli się m.in. urbaniści, inżynierowie transportu, ekonomiści, prawnicy i urzędnicy z różnych stron kraju. Podczas dyskusji w ramach paneli eksperci starali się ustalić: jak, wykorzystując warsztat planowania przestrzennego, planować transport kolejowy i cały system zrównoważonej mobilności na obszarach metropolitalnych (co odpowiadało pierwszemu dniowi dyskusji) oraz jak integrować i sprawnie zarządzać takim systemem, którego osią jest kolej metropolitalna (temu poświęcony był drugi dzień seminarium). Przedstawione zostały również perspektywy rozwojowe kolei na przykładach polskich metropolii.

Folder informacyjny

Szczegółowy program

Szczegółowe sprawozdanie (wkrótce)

Zbiór nagrań i prezentacji z seminarium (kanał IM na YouTube)


Uchwała krajobrazowa. Pomiędzy regulacją prawną a praktyką samorządową.
data: 31 marca 2017 roku
miejsce: Sala konferencyjna Olivia Sky Club, Gdańsk, al. Grunwaldzka 472A
partnerzy: Uniwersytet Gdański, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Instytut Metropolitalny zorganizował niniejsze seminarium eksperckie, w którym udział wzięli architekci, urbaniści i plastycy miejscy, urzędnicy, a także prawnicy. Intencją organizatorów było rozwianie wszelakich wątpliwości i wskazanie praktyk godnych uwagi i naśladowania dotyczących tzw. uchwały krajobrazowej, czyli aktu prawa miejscowego, który ma ustalać m.in. zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury. W wielu miastach toczą się właśnie prace nad projektami takich uchwał, stąd też seminarium mogło zarówno zobrazować stan prac nad prawem lokalnym, jak i przedstawić konkretne wskazówki dla samorządów opracowujących projekty.

Folder informacyjny

Szczegółowy program

Szczegółowe sprawozdanie (wkrótce)

Zbiór nagrań i prezentacji z seminarium (kanał IM na YouTube)


Na straży interesu społecznego. Uprawnienia procesowe organizacji pozarządowych w postępowaniach prawnych.
data: 23 stycznia 2017 roku
miejsce: Wydział Prawa i Administracji UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6
partnerzy: Uniwersytet Gdański

Podczas seminarium przeanalizowane zostały uprawnienia procesowe organizacji pozarządowych w postępowaniach prawnych, w szczególności w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym, a także w postępowaniu cywilnym oraz karnym.

Folder informacyjny


Przygotowanie i przeprowadzanie procesu rewitalizacji. Pierwsze doświadczenia samorządów i rekomendacje ekspertów.
data: 4 listopada 2016 roku
miejsce: Sala konferencyjna Olivia Sky Club, Gdańsk, al. Grunwaldzka 472A
partnerzy: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego

Półtora roku po poprzednim seminarium dotyczącym rewitalizacji i rok po wejściu w życie ustawy o rewitalizacji, IM powrócił do tematu, próbując podsumować pierwszy okres funkcjonowania nowych przepisów z punktu widzenia twórców ustawy (wystąpienie byłego wiceministra Pawła Orłowskiego oraz dyrektora Rajmunda Rysia), administracji rządowej (wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa), samorządu wojewódzkiego, samorządu gminnego oraz ekspertów oraz ekspertów różnych dziedzin. Tematyka seminarium odniosła się również do perspektyw wykorzystania szczególnych instrumentów ustawy o rewitalizacji (np. specjalnej strefy rewitalizacji), ale też i innych rozwiązań (np. partnerstwa publiczno-prywatnego) w przyszłości. Podczas seminarium zapowiedziano również wydanie przez Wydawnictwo IM publikacji pt. „Ustawa o rewitalizacji. Komentarz” stanowiącej pierwsze tak kompleksowe opracowanie dot. nowych przepisów.

Podczas seminarium miało miejsce wydarzenie towarzyszące – Gala wręczenia nagród w dorocznym konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego” organizowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Folder informacyjny

Szczegółowy program

Szczegółowe sprawozdanie


Wyznaczanie granic obszarów metropolitalnych. Podstawy prawne i koncepcje delimitacji.
data: 13 maja 2016 roku
miejsce: Sala konferencyjna Olivia Sky Club, Gdańsk, al. Grunwaldzka 472A
partnerzy: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Tematem seminarium były zarówno podstawy prawne wyznaczania granic obszarów metropolitalnych, jak i różnorodne koncepcje delimitacji tychże obszarów pojawiające się w opracowaniach eksperckich i urzędowych (także w wymiarze globalnym). Potrzeba dyskusji wynikła stąd, że w opinii IM brakuje jednolitej i spójnej polityki metropolitalnej państwa i jej istotnego komponentu – koncepcji delimitacji obszarów metropolitalnych. Pretekstem do podjęcia debaty było z kolei wejście w życie ustawy o związkach metropolitalnych, które nastąpiło 1 stycznia 2016 r. Podczas seminarium, oprócz referatów zaproszonych gości, wyniki swoich prac badawczych (porównania koncepcji delimitacji) przedstawił Zespół ds. Polityki Przestrzennej IM pod kierunkiem Izabeli Siłkowskiej. Stało się to też kanwą do wydania przez Wydawnictwo IM w 2017 r. publikacji pt. „Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych” pod red. J.H. Szlachetko i R. Gajewskiego.

Folder informacyjny

Szczegółowy program

Materiały z seminarium


Audyt krajobrazowy. Funkcja, konstrukcja prawna, metodyka prac.
data: 15 kwietnia 2016 roku
miejsce: Sala konferencyjna Olivia Sky Club, Gdańsk, al. Grunwaldzka 472A
partnerzy: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego

Tematem seminarium był audyt krajobrazowy, czyli nowy dokument o charakterze studialnym, który musi być obligatoryjnie sporządzony przez samorząd województwa. W związku z tym, że w tamtym czasie toczyły się intensywne prace rządowe nad projektem rozporządzenia, które ma określić klasyfikację krajobrazów oraz szczegółowy zakres i metodologię sporządzania audytu krajobrazowego, był to dobry moment na dyskusję w gronie ekspertów ­- zarówno w zakresie tego czym audyt jest, jaką z założenia ma pełnić funkcję i jaki będzie optymalny sposób jego sporządzania. Jednym z gości seminarium był dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG, współautor metodyki przygotowanej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na bazie wypowiedzi uczestników i nadesłanych uwag, IM opracował memorandum, które zostało przekazane organom administracji rządowej i doczekało się kilkustronicowej odpowiedzi ze strony GDOŚ.

Folder informacyjny

Szczegółowy program

Memorandum i materiały z seminarium

Odpowiedź GDOŚ


Organizacja i funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy. Dotychczasowe doświadczenia i propozycje zmian.
data: 26 lutego 2016 roku
miejsce: Gdański Dom Organizacji Pozarządowych, al. Grunwaldzka 5
partnerzy: Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Obrady dotyczyły problematyki organizacji i funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy (dzielnic, osiedli i sołectw). Podczas seminarium uczestnicy starali się znaleźć odpowiedź na pytanie o prawne, socjologiczne, polityczne i ekonomiczne przyczyny, dla których stan dekoncentracji zadań publicznych na rzecz społeczności zamieszkujących jednostki pomocnicze jest tak mało zaawansowany.

Folder informacyjny

Program szczegółowy


Ochrona krajobrazu miejskiego. Jak wykorzystać potencjał ustawy?
data: 8 października 2015 roku
miejsce: Gdański Dom Organizacji Pozarządowych, al. Grunwaldzka 5
partnerzy: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

W trakcie seminarium dyskutowano o tzw. ustawie krajobrazowej, która weszła w życie 11 września 2015 r. Był to zatem bardzo dobry moment na podzielenie się doświadczeniami z procesu wdrażania nowej ustawy, a także skonfrontowanie tych doświadczeń z przedstawicielami świata nauki i praktyki ochrony krajobrazu. Debata seminaryjna była elementem szerszego projektu, którego efektem było wydanie w lutym 2016 r. publikacji eksperckiej pt. „Jak wykorzystać potencjał 'ustawy krajobrazowej’. Instrumenty prawne i propozycje. Przewodnik dla samorządu gminnego”.

Folder informacyjny


Wrażliwość energetyczna obszarów miejskich
data: 18 czerwca 2015 roku
miejsce: Gdański Dom Organizacji Pozarządowych, al. Grunwaldzka 5
partnerzy: Katedra Geografii Ekonomicznej UG, University of Manchester

Seminarium połączone z warsztatem miało na celu zaprezentowanie najnowszych wyników badań przeprowadzonych przez zespół naukowców KGE UG oraz University of Manchester odnośnie wrażliwości energetycznej na przykładzie wybranych dzielnic Gdańska. Jednocześnie jednak podczas obrad zaprezentowano szerszy kontekst problemu m.in. dotyczący problemów energetycznych w gospodarstwach domowych

Plakat seminarium


Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Uwagi do propozycji regulacji prawnej
data: 15 maja 2015 roku
miejsce: Gdański Dom Organizacji Pozarządowych, al. Grunwaldzka 5
partnerzy: Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego

W trakcie seminarium starano się wypracować postulaty dotyczące kilku węzłowych problemów związanych z przygotowywanym ówcześnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projektem ustawy o rewitalizacji.  Urzędnicy MIR na czele z dyrektorem Departamentu Polityki Przestrzennej Rajmundem Rysiem, który wziął udział w wydarzeniu, otrzymali od IM zbiór uwag ekspertów, który posłużył jako jeden z materiałów w pracach legislacyjnych resortu

Folder informacyjny

Program szczegółowy


Dylematy działalności zarobkowej NGO’sów
data: 22 kwietnia 2015 roku
miejsce: Gdański Dom Organizacji Pozarządowych, al. Grunwaldzka 5
partnerzy: Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

W trakcie seminarium dyskutowano nad kryteriami pozwalającymi rozgraniczyć różne formy działalności zarobkowej NGO, w szczególności skupiając się na odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Folder informacyjny


 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres