Więcej dialogu w planowaniu przestrzennym

Wyświetl w innym języku:angielski


„Więcej dialogu w planowaniu przestrzennym” to projekt realizowany od marca do listopada 2014 r. we współpracy Instytutu Metropolitalnego z Brygadą Urbanistyczno-Architektoniczną w ramach zlecenia na realizację zadań publicznych przyznanego przez Miasto Gdańsk. Inicjatywa jest odpowiedzią na niewystarczające zaangażowanie mieszkańców w proces planistyczny i niedostrzeganie możliwości, jakie dają w tym zakresie rozwiązania prawne.

 

Problem badawczy

Jednym z podstawowych i najważniejszych zadań publicznych realizowanych przez gminy jest planowanie przestrzenne. Specyfika tego zadania powoduje, że konieczne staje się włączenie do procesu planistycznego mieszkańców i ich organizacji. Możliwość taką stwarzają rozwiązanie zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przetrzennym oraz ustawie o samorządzie gminnym. Praktyka stosowania tych aktów prawnych pokazuje jednak, że mieszkańcy często nie mają realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, a proponowane formy partycypacji są mało atrakcyjne i nie odpowiadają potrzebom społecznym.

 

Cele projektu

Najważniejszym z celów przyjętych przez zespół projektowy jest zwiększenie zakresu współpracy i wspieranie dialogu na linii mieszkańcy-władze lokalne podczas procesów planistycznych mających miejsce na obszarze dzielnicy Gdańsk-Śródmieście w odniesieniu do konkretnych obszarów będących przedmiotem prac Biura Rozwoju Gdańska w 2014 roku. Ma temu posłużyć opracowanie instrumentów planistycznych, przy pomocy których obywatele będą mogli uczestniczyć w planowaniu przestrzennym (regulamin w formie gotowej do przyjęcia uchwały Rady Miasta, stanowiącej o wprowadzeniu instrumentów takich jak zgromadzenie planistyczne czy warsztaty projektowe). Warto też zwrócić uwagę na długofalowe cele projektu: wzmocnienie jakości procesu planistycznego na terenie Miasta Gdańska oraz zainteresowanie mieszkańców problematyką planowania przestrzennego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że incydentalny projekt nie przyniesie trwałej zmiany. Żeby osiągnąć taki efekt, konieczne będzie kontynuowanie obecnie podejmowanych działań również w kolejnych latach.

 

Planowane działania

Harmonogram prac dzieli się na dwie części. Pierwsza (marzec-lipiec 2014), to prace koncepcyjne polegające na analizie obowiązujacych przepisów, literatury i orzecznictwa oraz opracowaniu odpowiednich propozycji rozwiązań prawnych. Druga (sierpień-październik 2014) obejmuje szereg spotkań warsztatowych z mieszkańcami i ma umożliwić weryfikację tego jak opracowane rozwiązania sprawdzą się w praktyce.  Program pilotażowy będzie realizowany na terenie dzielnicy Gdańsk-Śródmieście.

Punktem wyjścia do dalszych prac koncepcyjnych jest rekonstrukcja normatywnega pojęcia „dyskusja publiczna” – kluczowego dla partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Analiza jest prowadzona z uwzględnieniem różnorodnych zasad prakseologicznych i metodologicznych, a w szczególności używanych na obszarze nauk społecznych (socjologii) i w urbanistyce. Analiza prawnych form partycypacji będzie prowadziła do wypracowania kilku teoretycznych modeli partycypacji mieszkańców w procesach planistycznych. Opracowanie przybierze postać regulaminu wraz z uzasadnieniem (regulamin zgodny z rozporządzeniem ws. zasad techniki prawodawczej), który będzie zdatny do wykorzystania w działalności organów oraz jednostek organizacyjnych j.s.t., w szczególności w pracy Biura Rozwoju Gdańska.

W program pilotażowy zostaną zaangażowani mieszkańcy dzielnicy Gdańsk-Śródmieście, urzędnicy, studenci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, co umożliwi rzetelną weryfikację zaproponowanych rozwiązań.

Harmonogram spotkań

23 października – wprowadzenie, IS Wyspa, godz. 17.00
30 października – I spotkanie warsztatowe, sala cichej nauki WPiA UG, godz. 17.00
6 listopada – II spotkanie warsztatowe, sala cichej nauki WPiA UG, godz. 17.00
13 listopada – III spotkanie warsztatowe

Koordynatorem projektu jest Jakub Szlachetko – jakub.szlachetko@im.edu.pl

 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • replica uhren
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • nike air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • air max pas cher
 • replicas de relojes
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • orologi replica
 • replique montre
 • orologi replica
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • replica uhren
 • replica uhren
 • orologi replica
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replica uhren
 • air max pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • ugg pas cher
 • air jordan pas cher
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • replicas de relojes
 • ugg pas cher
 • replicas de relojes
 • replica uhren
 • ugg pas cher
 • replique montre
 • ugg pas cher
 • replica uhren
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren Bering Replique Montres Imitacin Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Longines
  sitemap
  Replica Rolex Montres